Mieszkanie Warszawa Wola, ul. Jana Kazimierza 60

 • Cena 179000 PLN
 • Cena za m2 1647 PLN/m2
 • Powierzchnia 108.7
 • Liczba pokoi 3
 • Piętro 4
 • Miejscowość Warszawa
 • Dzielnica Wola
 • Region mazowieckie
 • Wolne od od zaraz, za miesiąc, za 3 miesiące, za pół roku
 • Typ budynku apartamentowiec
 • Liczba pięter w budynku 5
 • Piętro 4
 • Liczba poziomów jednopoziomowe
 • Stan mieszkania wysoki standard
 • Łazienka bardzo dobry
 • Stan łazienki osobne WC
 • Stan instalacji nowa
 • Okna nowe drewniane
 • Powierzchnia dodatkowa balkon, komórka lokatorska
 • Garaż/Miejsce parkingowe parking podziemny
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI Działając jako syndyk masy upadłości Mariusza Czykiera w upadłości likwidacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Ad&Vision Cafe Mariusz Czykier, ogłaszam regulamin sprzedaży udziałów w nieruchomościach położonych w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 60. 1.Przedmiotem sprzedaży jest: a)udział wynoszący ½ części w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 240 o powierzchni użytkowej 108,7 m², składającego się z trzech pokoi, salonu z aneksem kuchennym, łazienki, toalety, 2 garderób oraz holu, znajdującego się na IV piętrze (V kondygnacji) w budynku wielolokalowym, kilkuklatkowym, VI-kondygnacyjnym, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA4M/00410783/4; b)udział wynoszący ½ części w prawie własności do udziału wynoszącego 2/163 części w garażu podziemnym nr 02, stanowiącym odrębną nieruchomość lokalową – lokal niemieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 4.087 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW Nr WA4M/00411548/2 zwane dalej łącznie jako „Nieruchomości”. 2.Łączną cenę wywoławczą ustala się na kwotę 179.000,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto. 3.Operaty szacunkowe Nieruchomości znajdują się do wglądu w Kancelarii postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod adresem: ul. Przasnyskiej 7/143, 01-756 Warszawa oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4.Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 12:00 bezpośrednio lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: ul. Przasnyska 7 lok. 143, 01-756 Warszawa, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@kuir.pl. 5.Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej. 6.Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 17.900,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 45 1090 2*** 0001 3*** w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty. 7.Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z podaniem sygnatury akt „X GUp 179/16” oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta na nabycie własności nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Mariusza Czykier – nie otwierać” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Plik elektroniczny powinien zawierać skan wszystkich istotnych elementów oferty. 8.Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 15:00. 9.W razie wyrażenia zainteresowania nabyciem składników majątku upadłego przez więcej niż jedną osobę, syndyk powiadomi o powyższym wszystkie zainteresowane osoby. Dogrywka ustna odbędzie się w kancelarii syndyka wskazanej w pkt. 4 w dniu 12 grudnia 2017 roku o godzinie 15:30. Postąpienie ustala się na kwotę 5.000,00 zł. Syndyk wybierze ofertę opiewającą na najwyższą kwotę. 10.Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. 11. Kupujący nabywa Nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). 12. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. 13. Dalsze informacje o nieruchomościach można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka przy ul. ul. Przasnyskiej 7, lok 143, 01-756 Warszawa w godzinach 9.00-17.00 lub pod numerem telefonu: (22)-121-11-48.

Kontakt do ogłoszeniodawcy