Mieszkanie Pruszków, ul. Jasna

 • Cena 87196 PLN
 • Cena za m2 1802 PLN/m2
 • Powierzchnia 48.4
 • Liczba pokoi 2
 • Piętro 3
 • Miejscowość Pruszków
 • Region mazowieckie
 • Wolne od od zaraz, za miesiąc, za 3 miesiące, za pół roku
 • Typ budynku blok
 • Liczba pięter w budynku 12
 • Piętro 3
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że w dniu 7 marca 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A w sali nr 14 o godz. 14:00 odbędzie się przetarg na sprzedaż udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 34 o powierzchni 48,40 m2 położonego w Pruszkowie przy ul. Jasnej 8, dla którego brak jest założonej księgi wieczystej. Cena wywoławcza wynosi 87.196,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Osoby zainteresowane mogą składać pisemne oferty w terminie do dnia 5 marca 2018 r. do sędziego komisarza SSR Piotra Kędzierskiego w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania). Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, przedstawić dowód wpłaty wadium w wysokości 4.360,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek syndyka masy upadłości: Przemysław Wierzbicki Kancelaria Adwokacka 19 1*** 1211 2008 7077 0000. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. Szczegółowe warunki przetargu, w tym szczegółowe wymogi odnośnie formy, treści i sposobu składania ofert, opis przebiegu przetargu oraz warunki zawarcia umowy zostały określone w zatwierdzonych przez sędziego-komisarza warunkach przetargu. W celu zapoznania się z warunkami przetargu osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kancelarią syndyka masy upadłości: Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. ul. Twarda 2 00-105 Warszawa, tel. 22 378 26 14, e-mail sekretariat@warp.com.pl.

Kontakt do ogłoszeniodawcy