Lokal Krauszów

  • Cena 350000 PLN
  • Cena za m2 2500 PLN/m2
  • Powierzchnia 140
  • Miejscowość Krauszów
  • Region małopolskie
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Nowym Targu ul. Rynek 35, tel. 1***7 [b]OGŁASZA[/b][b]PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY  OFERTOWY[/b][b]na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem parterowym  podpiwniczonym położonej w Krauszowie nr 46 , gmina Nowy Targ , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr. 5327/16 o pow. 0,1188 ha objętej księgą wieczystą nr NS1T/00026979/5. [/b] Cena wywoławcza:[b] 350.000 tyś. zł.( sł. Trzysta pięćdziesiąt  tysięcy zł )[/b] Dokumentacja przedmiotu przetargu znajduje się do wglądu w biurze Spółdzielni ( u prezesa Zarządu ) , adres j.w. w godz.: 7.oo- 13.oo .Nieruchomość oznaczona jest wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ symbolem 08A.U3- tereny zabudowy usługowej. Położona jest w centrum wsi przy drodze głównej. Istnieją przyłącza do sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej. Obiekt posiada własne ujęcie wody (studnia) i szambo ( wydano decyzję nr 448/19 z dnia 29.04.2019r Starosty Nowotarskiego o budowie kanalizacji sanitarnej) oraz posiada gazowe  c.o. Nieruchomość pełni funkcję handlowo-usługową.    WARUNKI PRZETARGU: I.  Osoby przystępujące do przetargu powinny najpóźniej do dnia[b]  16 11.2020r. do godz. 10.oo :[/b] 1.     Złożyć w sekretariacie Spółdzielni pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „PRZETARG” [u]Oferta powinna zawierać[/u] :- imię, nazwisko i adres oferenta, nr dowodu osobistego, albo nazwę firmy i siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot  -datę sporządzenia oferty, podpis oferenta , a w przypadku osoby prawnej- podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli -aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej -oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminem, które przyjmuje bez zastrzeżeń -oświadczenie że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ -oferowaną cenę zakupu nieruchomości wyższą od ceny wywoławczej ( w cyfrach i słownie ) 2.Wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni. II. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020 r. o godz. 10.3o III. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 16.11.2020 r. o godz.11.oo  przez informację        zawieszoną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.IV. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. V.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. VI. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu w dniu przetargu .        Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej kupna- sprzedaży nieruchomości i skutkować  będzie przepadkiem wadium   VII. Zapłata oferowanej na przetargu ceny nieruchomości musi nastąpić przed podpisaniem umowy  notarialnej tj. kwota musi się znaleźć na koncie Spółdzielni. VIII.  Nabywca pokrywa gotówką  koszty związane z przeniesieniem prawa własności. IX.  Wadium złożone przez oferenta , którego oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone w dniu       przetargu po jego zakończeniu, a oferentowi, którego oferta została przyjęta będzie zarachowane w poczet ceny kupna X.   W przypadku wpłynięcia jednakowych ofert dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej         licytacji ustnej w dniu 16.11.2020r. o godz. 11.3o pomiędzy zainteresowanymi ofertami ZARZĄD

Kontakt do ogłoszeniodawcy