Działka rolno-budowlana Olesin

  • Cena 150000 PLN
  • Cena za m2 9 PLN/m2
  • Powierzchnia 17302
  • Miejscowość Olesin
  • Region lubelskie
  • Rodzaj działki rolno-budowlana
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Syndyk masy upadłości Marii Chodackiej sprzeda w trybie konkursu ofert prawo własności działki rolnej, niezabudowanej położonej przy drodze krajowej Lublin-Warszawa, gmina Kurów, obręb Olesin o nr ewidencyjnym 100/1. M.in. dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/41861/7 Sprzedaż następuje według poniższych warunków. 1. Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 2. Przystępujący do konkursu ofert winien wpłacić wadium w wysokości 15.000,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości, tj. 16 1090 1*** 0001 3*** 3. Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium. 4. Oferta winna wyraźnie wskazywać osobę oferenta (imię i nazwisko a w przypadku osoby prawnej nazwę oraz inne dane identyfikujące) oraz adres korespondencyjny oraz w razie możliwości nr telefonu komórkowego oraz adres email. 5. Złożenie oferty oznacza, że oferent: – zapoznał się z warunkami konkursu ofert, – zna treść operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości sporządzonego przez biegłą sądową przy SO w Lublinie Danutę Jaroć z 10.04.2017r. i aneksem z dnia 13.04.2017r. 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta wygrała konkurs zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka nie krótszym jednak niż 2 a nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia otwarcia ofert. 7. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej na dwa dni przed datą zawarcia umowy sprzedaży. 8. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę, w tym koszty notarialne opłaty sądowe itp. 9. Oferty należy składać korespondencyjnie lub osobiście do dnia 06 kwietnia 2018 roku do godziny 10.00 na adres Biuro Syndyka Paweł Choina ul. Racławicka 38-44/p.213 21-040 Świdnik Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. 10. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2018r. o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Racławickiej 38-44/pok.213, 21-040 Świdnik. 11. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty syndyk zastrzega możliwość przeprowadzenia ustnej aukcji. Ceną wywoławczą będzie najwyższa zaoferowana kwota z ofertach pisemnych, o których mowa w punkcie 9. Minimalna cena postąpienia wynosić będzie 5.000,00 złotych. Do licytacji zostaną dopuszczeni wszyscy obecni na otwarciu oferenci, którzy złożyli oferty bez braków formalnych. 12. Operat szacunkowy do wglądu w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych lub do pobrania w wersji elektronicznej w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. 13. Więcej informacji udziela syndyk pod numerem telefonu *** Więcej informacji na www.wEgzekucji.pl Telefon: ***63 RodzajDziałki rolne Cena150 000 zł Powierzchnia17 302 m² Cena za m²8.67 zł/m² Kontakt Osoba kontaktowa: Paweł Telefon: *** Adres: Kurów, puławski, Lubelskie

Kontakt do ogłoszeniodawcy