Działka rolna Komorów

  • Cena 45061 PLN
  • Cena za m2 6 PLN/m2
  • Powierzchnia 6997
  • Miejscowość Komorów
  • Region mazowieckie
  • Rodzaj działki rolna
  • Dojazd polny
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

[b]Syndyk masy upadłości Artura Biegaja osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt: X GUp 494/17, w trybie art. 320 i nast. ustawy Prawo upadłościowe, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 6.997 m2 (0,6997 hektara), działka ewidencyjna nr 244/3, identyfikator działki 143203_2.0012.244/3, położonej w obrębie nr 0012 Komorów, województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Kampinos, miejscowość Komorów, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00068885/9, która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos, zatwierdzonym Uchwałą nr XXVI/121/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 września 2008 r., położona jest na terenach rolnych oznaczonych symbolem – R – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.[/b] 1.Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Jacka Chruślickiego z dnia 4 sierpnia 2017 roku jest udostępniony do wglądu u syndyka (artur.ziobro@op.pl, tel. ***) oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 494/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. 2.W przetargu mogą uczestniczyć podmioty, które spełnią warunki określone w art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze późn. zm.). 3.[b]Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 45.061,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych) brutto.[/b] 4.Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. włącznie na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 5.Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 494/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Artura Biegaj, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Artur Biegaj w upadłości w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 83 1050 1025 1000 0092 4***, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 494/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 7.Otwarcie ofert oraz ich rozpoznanie nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 31 stycznia 2018 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, w Sali nr 119, o godzinie 10:30. 8.Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje są dostępne u syndyka (artur.ziobro@op.pl, tel. ***).

Kontakt do ogłoszeniodawcy