Działka przemysłowa Krupski Młyn

  • Cena 25000 PLN
  • Cena za m2 18 PLN/m2
  • Powierzchnia 1364
  • Miejscowość Krupski Młyn
  • Region śląskie
  • Rodzaj działki przemysłowa
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

To ogłoszenie na portalu dom.gratka.pl dotyczy KOMPLEKSU 2. Ogłoszenie dotyczące KOMPLEKSU 1 w osobnym ogłoszeniu na www.dom.gratka.pl Poniżej cała treść ogłoszenia o przetargu organizowanym przez NITROERG S.A. NITROERG Spółka Akcyjna 43-150 Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Krupskim Młynie w rejonie ul. Krasickiego i ul. Zawadzkiego Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: KOMPLEKS 1 – prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki nr 201/1 o pow. 1405 m², wraz z prawem własności budynku biurowego W-106 – pow. użytkowa 710,55 m2, kubatura 4234 m3., – prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki nr 204/1 o pow. 72 m², – prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki nr 146/6 o pow. 408 m², dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgi wieczyste o numerach GL1T/00067770/4 oraz GL1T/00046646/3. Cena wywoławcza: 877.500 zł netto (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) + podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia transakcji , w tym: 27.000 zł netto – za prawa użytkowania wieczystego gruntów, 850.500 zł netto – za własność budynku biurowego W-106. Wadium: 87.750 zł Zastrzeżenia: 1.Przez wyżej wymieniony kompleks działek przebiegają sieci elektryczne Sn 15kV i Nn 400V oraz sieć wodociągowa i kanalizacyjna należące do NITROERG S.A., co wiąże się z koniecznością ustanowienia nieodpłatnych służebności na rzecz NITROERG S.A. podczas zawierania aktu notarialnego sprzedaży. 2.Kupujący będzie zobowiązany do ogrodzenia terenu od strony NITROERG S.A. na własny koszt. KOMPLEKS 2 – prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki nr 202/1 o pow. 231 m², – prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki nr 147/6 o pow. 1133 m², dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgi wieczyste o numerach GL1T/00067770/4 oraz GL1T/00046646/3. Cena wywoławcza: 25.000 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) + podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia transakcji. Wadium: 2.500 zł Zastrzeżenia: 1.Przez wyżej wymieniony kompleks działek przebiegają sieci elektryczne Nn 400V należące do NITROERG S.A., co wiąże się z koniecznością ustanowienia nieodpłatnej służebności na rzecz NITROERG S.A. podczas zawierania aktu notarialnego sprzedaży. Oferty pisemne, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działek w Krupskim Młynie – nie otwierać” należy składać w siedzibie NITROERG S.A. w Bieruniu, Plac Alfreda Nobla 1, Kancelaria Ogólna, w terminie do 30.01.2018 r. do godz. 12.00 lub przesłać pocztą na adres: NITROERG S.A., Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń. Za datę doręczenia Oferty do Spółki uznaje się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Oferta zakupu danego Kompleksu powinna zawierać : 1)imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 2)potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: -wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEiDG (w przypadku prowadzenia przez oferenta indywidualnej działalności gospodarczej), -umowę spółki cywilnej (w przypadku takiej formy prowadzenia działalności), -odpisu z właściwego rejestru (w przypadku oferenta będącego osobą prawną lub wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego spółką nie posiadającą osobowości prawnej), 3)datę sporządzenia oferty, 4)oferowaną cenę netto za Nieruchomość, 5)dołączony dowód wpłacenia wadium, 6)nr rachunku bankowego, na który zwrócone zostanie wadium, 7)oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7 Regulaminu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.01.2018 r. o godz. 10.00, w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wymaganej wysokości w terminie do 29.01.2018 r. do godz. 120.0. Wadium należy wpłacić na konto NITROERG S.A.: ING Bank Śląski 30 1050 1*** 0002 0085 5021, z zaznaczeniem celu wpłaty: „Przetarg na sprzedaż działek w Krupskim Młynie”. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy sprzedaży. Zawarcie transakcji sprzedaży poszczególnych Kompleksów nastąpi pod warunkiem i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej/Walnego Zgromadzenia Spółki na sprzedaż nieruchomości. W przypadku braku zgody Rady Nadzorczej/Walnego Zgromadzenia Spółki na sprzedaż ww. nieruchomości, przetarg zostanie unieważniony, a wadium zwrócone w trybie określonym w §12 pkt.3. Regulamin postępowania przetargowego dostępny jest w Kancelarii Ogólnej Spółki oraz na stronie internetowej www.nitroerg.pl. Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Pani Renata Jaworska tel. 32/***, tel. kom. ***; email: r.jaworska@nitroerg.pl. Przedmiot przetargu można oglądać w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) od 02.01.2018 r. do 26.01.2018 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Tomaszem Czerwonką tel. 32/***, tel. kom. ***, email: t.czerwonka@nitroerg.pl lub Panem Karolem Pilarskim tel. 32/***, tel. kom. ***, email: k.pilarski@nitroerg.pl . NITROERG S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania Przetargu w każdym czasie lub zmiany jego warunków bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz prawo swobodnego wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym Ogłoszeniu oraz wyłącznej interpretacji zapisów Ogłoszenia i postanowień Regulaminu postępowania przetargowego.

Kontakt do ogłoszeniodawcy