Działka przemysłowa Bieruń, ul. Plac Alfreda Nobla 1

  • Cena 500000 PLN
  • Cena za m2 52 PLN/m2
  • Powierzchnia 9528
  • Miejscowość Bieruń
  • Region śląskie
  • Rodzaj działki przemysłowa
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

NITROERG Spółka Akcyjna, 43-150 Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1 ogłasza przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu, Plac Alfreda Nobla 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w Bieruniu, Plac Alfreda Nobla 1 obejmującej: prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki nr 434/10 o pow. 1 267 m², prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki nr 1408/116 o pow. 1 374 m², prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki nr 1409/116 o pow. 6 887 m², prawo własności posadowionych na działce 1409/116 n/w budynków: – budynek produkcyjny Z-8/1 – pow. użytkowa 560,50 m2, – budynek produkcyjny Z-8a – pow. użytkowa 1040,24 m2, – budynek produkcyjny Z-8b – pow. użytkowa 8,90 m2, zwanych dalej łącznie „Nieruchomością”, dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi księgę wieczystą nr KA1T/00034600/3. UWAGA: Przez wyżej wymienione działki przebiega sieci kanalizacji i C.O. należące do NITROERG S.A., co wiąże się z koniecznością ustanowienia, przy zawieraniu umowy sprzedaży, nieodpłatnej służebności na rzecz NITROERG S.A. podczas zawierania aktu notarialnego sprzedaży. Przez działki o numerach 1408/116 i 1409/116 przebiegają przewody elektroenergetyczne Nn należące do Erg Bieruń-Folie Sp. z o.o., dla których ustanowiona jest stosowna służebność. Nadto budynek produkcyjny 8/1 oraz powierzchnia 100 m2 terenu wokół budynku są przedmiotem umowy najmu zawartej przez NITROERG S.A. na czas nieoznaczony na rzecz spółki „EKO-FOL” J.T. Ł. Bugaj spółka jawna, w której zastrzeżono 3-miesięczny termin wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 500 000 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym: 350.000 zł netto wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu, 150.000 zł netto łączna wartość składnika budowlanego. Wadium wynosi: 50 000,- zł Oferty pisemne, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na łączną sprzedaż nieruchomości w Bieruniu – nie otwierać” należy składać w siedzibie NITROERG S.A. w Bieruniu, Plac Alfreda Nobla 1, Kancelaria Ogólna, w terminie do 31.10.2017 r. do godz. 12.00 lub przesłać pocztą na adres: NITROERG S.A., Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń. Za datę doręczenia Oferty do Spółki uznaje się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Oferta powinna zawierać : 1)imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 2)potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: -wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEiDG (w przypadku prowadzenia przez oferenta indywidualnej działalności gospodarczej), -umowę spółki cywilnej (w przypadku takiej formy prowadzenia działalności), -odpisu z właściwego rejestru (w przypadku oferenta będącego osobą prawną lub wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego spółką nie posiadającą osobowości prawnej), 3)datę sporządzenia oferty, 4)oferowaną cenę netto za Nieruchomość, 5)dołączony dowód wpłacenia wadium, 6)nr rachunku bankowego, na który zwrócone zostanie wadium, 7)oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7 Regulaminu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.10.2017 r. o godz. 12.00, w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wymaganej wysokości. Wadium należy wpłacić na konto NITROERG S.A.: ING Bank Śląski 30 1050 1*** 0002 0085 5021, z zaznaczeniem celu wpłaty: „Przetarg na łączną sprzedaż nieruchomości w Bieruniu” w terminie do 30.10.2017 r. do godz. 12.00. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości. Zawarcie umowy sprzedaży ww. Nieruchomości nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiej czynności. W przypadku braku zgody Rady Nadzorczej na sprzedaż przedmiotowej Nieruchomości, przetarg zostanie unieważniony, a wadium zwrócone w trybie określonym w §12 pkt. 3 Regulaminu. Termin wydania Nieruchomości nabywcy, w zakresie obejmującym cały budynek produkcyjny Z-8a i cały budynek produkcyjny Z-8b, zostanie oznaczony w umowie sprzedaży na dzień 2 stycznia 2018 r. Nabywca Nieruchomości zobowiąże się w umowie sprzedaży, że nie wypowie umowy najmu nr 223/RAG/2011 z dnia 24.08.2011 r., zawartej ze spółką „EKO-FOL” J.T. Ł. Bugaj spółka jawna, a której przedmiotem jest budynek produkcyjny 8/1 oraz powierzchnia 100 m2 terenu wokół tego budynku – z zachowaniem krótszego terminu wypowiedzenia niż wynikający z tej umowy najmu. Nabywca zobowiąże się w umowie sprzedaży, że w przypadku naruszenia zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym zapłaci na rzecz NITROERG S.A. odszkodowanie pokrywające wszelkie roszczenia ww. najemcy wynikające z przedwczesnego zwrotu przedmiotu najmu. Regulamin postępowania przetargowego dostępny jest w Kancelarii Ogólnej Spółki oraz na stronie internetowej www.nitroerg.pl. Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Pan Łukasz Pastuszka tel. 32/***, tel. kom. ***; l.pastuszka@nitroerg.pl oraz Jolanta Wołdzińska tel. 32/***, email: j.woldzinska@nitroerg.pl. Przedmiot przetargu można oglądać w dniach roboczych od 16.10.2017 r. do 27.10.2017 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. NITROERG S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania Przetargu w każdym czasie lub zmiany jego warunków bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz prawo swobodnego wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym Ogłoszeniu oraz wyłącznej interpretacji zapisów Ogłoszenia i postanowień Regulaminu postępowania przetargowego .

Kontakt do ogłoszeniodawcy