Działka inwestycyjna Janczewice, ul. Jedności

  • Cena 2900000 PLN
  • Cena za m2 284 PLN/m2
  • Powierzchnia 10223
  • Miejscowość Janczewice
  • Region mazowieckie
  • Rodzaj działki inwestycyjna
  • Szerokość 70
  • Dojazd asfalt
  • Kształt prostokąt
  • Media prąd, woda, gaz, kanalizacja
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Na sprzedaż działka usługowo-produkcyjna o powierzchni 1,0223 ha w kształcie trapezu (dokładne wymiary widoczne na zdjęciu).Działka znajduje się w miejscowości Janczewice bezpośrednio przy drodze łączącej Lesznowolę z Raszynem, w bliskiej odległości dróg krajowych / ekspresowych nr 7, 8 i 721.Działka nieutwardzona, dojazd asfaltowy, media w granicy (woda, prąd, gaz, kanalizacja w budowie).W planie zagospodarowania oznaczone jako UP – Tereny zabudowy usługowo-przemysłowej.[b]Możliwość sprzedaży razem z 2 działkami sąsiadującymi o podobnej powierzchni.[/b][b]Podana cena dotyczy jednej działki o pow 1,02 ha. [/b] Dla terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej oznaczonych symbolem literowym UP ustala się:1) przeznaczenie terenu:a) przeznaczenie podstawowe:- zabudowa usługowa,- zabudowa produkcyjna,- rzemiosło,- składy, magazyny,b) przeznaczenie dopuszczalne:- wytwórczość,- usługi komunikacyjne, w tym parkingi i garaże, usługi motoryzacyjnych i obsługi samochodów w tym stacje paliw,- zieleń urządzona,- obiekty małej architektury,- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,- drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi;2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków;3) nakazuje się realizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 4 m wzdłuż linii rozgraniczającej terenu na terenie o symbolu 3 UP od strony terenów 2 MN i 7MN;4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,5,b) minimalna intensywność zabudowy – 0,001,c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 70%,d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%,e) maksymalna wysokość zabudowy – 14,0 m,f) geometria dachu – dachy płaskie lub dwuspadowe, wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º;5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 900 m2;6) ustalenia pkt 5 nie dotyczą wydzieleń działek w celu lokalizacji urządzeń i obiektów budowlanychinfrastruktury technicznej oraz powiększenia działek sąsiednich lub regulacji istniejących granic działek;7) minimalna liczba miejsc parkingowych:a) nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej według następujących wskaźników:- dla zabudowy usługowej – minimum 2,5 miejsca do parkowania na każde 100m2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca do parkowania,- dla usług komunikacyjnych, motoryzacyjnych i obsługi samochodów – co najmniej 1,8 miejsc postojowych na każde 100 m2 powierzchni użytkowej,- dla składów i magazynów, zabudowy produkcyjnej, rzemiosła, wytwórczości – odpowiednia ilość miejsc postojowych dla maksymalnej liczby wszystkich jednoczesnych użytkowników i pracowników obiektów, lecz nie mniej niż jedno miejsce parkingowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej budynków usługowych i biurowych lub tych części budynków, które pełnią funkcję usługową i biurową,b) w przypadku realizacji na działce zabudowy o funkcji mieszanej miejsca do parkowania należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji.

Kontakt do ogłoszeniodawcy