Działka inwestycyjna Elbląg, ul. Akacjowa

  • Cena 6242400 PLN
  • Cena za m2 28 PLN/m2
  • Powierzchnia 224512
  • Miejscowość Elbląg
  • Region warmińsko-mazurskie
  • Rodzaj działki inwestycyjna
  • Dojazd asfalt
  • Kształt trapez
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza łączną sprzedaż z trybie z wolnej ręki aktywów wchodzących w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości w postaci: praw Upadłego do [b]nieruchomości położonych w Elblągu[/b], dla których Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: [b]EL1E/00055428/9[/b], [b]EL1E/00076455/0[/b], [b]EL1E/00078159/9[/b] [b]oraz praw Upadłego do Egzemplarzy: projektów budowlanych, raportów, badań, sprawozdań, dokumentacji powykonawczej oraz umów związanych z przedsięwzięciem polegającym na budowie Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. Akacjowej w Elblągu. [/b]Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi [b]6.242.400,00 zł[/b] (słownie: [i]sześć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych[/i]) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%.Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia [b]20 sierpnia 2020 r. do godziny 17:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Wojciecha Żuławy[/b] na adres: ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż notariusza listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do notariusza).Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty [b]wadium w wysokości 500.000,00 zł [/b](słownie: [i]pięćset tysięcy złotych[/i]) na rachunek masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie o numerze: 63 1*** 0000 0000 3***.[b]Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusza Wojciecha Żuławy[/b] przy ul. Okopowej 56 lok. A1, 01-042 Warszawa [b]w dniu[/b] [b]27 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00[/b]. Operat szacunkowy nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży z wolnej ręki aktywów Upadłego dostępne do wglądu w Biurze Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: 22 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości, toczącego się pod [b]sygn. akt XVIII GUp 86/19 [/b](poprzednio: X GUp 243/16).[b] [/b]Egzemplarze: projektów budowlanych, raportów, badań, sprawozdań, dokumentacji powykonawczej i umów, o których mowa powyżej dostępne do wglądu w Biurze Syndyka pod wskazanym powyżej adresem po uprzednim uzgodnieniu terminu. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka [b]www.saltarski.com[/b] w zakładce Przetargi/Lista aktualnych przetargów/Nieruchomości. Wszelkiego rodzaju zapytania w przedmiotowej sprawie przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi – wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w zakresie wszelkich składników objętych przedmiotem przetargu.[i]Zapraszam do udziału w sprzedaży[/i][i]Syndyk Tycjan Saltarski [/i]

Kontakt do ogłoszeniodawcy