Działka budowlana Przeźmierowo, ul. Przepiórcza

  • Cena 295200 PLN
  • Cena za m2 318 PLN/m2
  • Powierzchnia 927
  • Miejscowość Przeźmierowo
  • Region wielkopolskie
  • Rodzaj działki budowlana
  • Dojazd asfalt
  • Kształt prostokąt
  • Media prąd, woda, gaz, kanalizacja
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCEJ NIERUCHOMOŚCI LOKALIZACJA: Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Przeźmierowo, woj. wielkopolskie POWIERZCHNIA: działka nr 1395 o pow. 0,0927 ha FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00105551/7 OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak CENA WYWOŁAWCZA: 240.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 295.200,00 zł brutto WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej – wolnostojącej (2Mn). Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godz. 12.30 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 304. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu, III piętro, pok. 304 do dnia 13 grudnia 2017 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do 13 grudnia 2017 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Banku Zachodnim WBK S.A. VI O/Poznań, nr rachunku: 29 1090 1*** 0000 3***. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony. W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, a uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna. Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo: – wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży, – odstąpienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny, – swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę. Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 409, e-mail: natasza.siepak@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 52.

Kontakt do ogłoszeniodawcy