Dom Koszalin

 • Cena 150000 PLN
 • Cena za m2 815 PLN/m2
 • Powierzchnia 184
 • Liczba pokoi 6
 • Miejscowość Koszalin
 • Region zachodniopomorskie
 • Liczba pięter w budynku parterowy
 • Typ budynku wolnostojący
 • Przeznaczenie dowolne, mieszkalne, biurowe, usługowo-handlowe, produkcyjne, rekreacyjne
 • Liczba łazienek 1, 2, 3, 4, więcej niż 4
 • Stan budynku wysoki standard, idealny, bardzo dobry, dobry, po remoncie, odnowiony, do odnowienia, do remontu, do wykończenia, w budowie, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, bez białego montażu, stan deweloperski, do uzgodnienia, do zamieszkania, z lokatorami
 • Powierzchnia działki 2226
Kontakt do ogłoszeniodawcy

Opis

[b]Syndyk masy upadłości postępowania o sygn. akt VII GUp 41/18 of ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki po uprzednim przeprowadzeniu aukcji[/b] [b]1. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr 35/8 o łącznej pow. 0,2226 ha położona w Koszalinie, ul. Starowiejskiej 93, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi KW o nr KO1K/00049240/3.[/b][b]2. Cena wywoławcza przedmiotu określonego w pkt. 1 wynosi 150.000 zł. , natomiast wycena rynkowa – zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 236.000 zł[/b][b]3. Oferty pisemne: proszę kierować na adres:[/b][b]Jakub Kielar, Syndyk Masy Upadłości “VII GUp 41/18 of”, ul. Holenderska 6, 75-430 Koszalin,[/b][b]bądź na adres email: [u]jki@jkk-polska.pl[/u] [/b][b]do dn. 05.01.2019 r. – decyduje data fizycznego wpływu oferty.[/b][b]4. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta, oferowaną cenę oraz termin ważności oferty – nie krótszy niż do 15.02.2019 r. Oferty niższe niż cena wywoławcza nie będą brane pod uwagę. [/b][b]5. Nieruchomość można oglądać po uprzednim umówieniu się -tel. ***.[/b][b]6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w biurze syndyka (ul. Połczyńska 61a, 75-811 Koszalin) w dniu 07.01.2019 r. o godz. 13.30. poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu kodeksu cywilnego. [/b][b]7. Każda z ofert powinna zawierać: [/b][b]a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail),[/b][b]b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,[/b][b]c) proponowany termin zapłaty[/b][b]d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten akceptuje bez zastrzeżeń,[/b][b]e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków.[/b][b]8. Syndyk może żądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.[/b][b]9. Wyboru oferty dokonuje syndyk po uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.[/b][b]10. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.[/b][b]11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 56 1*** 1*** 1000 0001. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.[/b][b]12. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.[/b][b]13. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.[/b][b]14. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.[/b][b]15. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu. [/b] [b]16. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.[/b][b]17. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.[/b] [b] [/b] [b] [/b] [b] [/b]

Kontakt do ogłoszeniodawcy